Erfrecht

Na het overlijden van een dierbare moet er veel worden geregeld en de nalatenschap worden afgewikkeld. Er komt veel op u af terwijl u nog in een rouwproces zit. Soms ontstaan er hierbij spanningen tussen de erfgenamen.  Tal van onderwerpen op het gebied van het erfrecht kunnen aanleiding  geven tot conflicten.

In de wet is geregeld wie de erfgenamen zijn. Als er geen testament is dan geldt voor echtgenoten met kinderen de wettelijke verdeling. De echtgenoot verkrijgt dan van rechtswege de goederen van de nalatenschap en de kinderen krijgen een vordering gelijk aan de waarde van het erfdeel jegens de echtgenoot.

Testament

Als er een testament is dan kan door de overledene van die wettelijke regeling zijn afgeweken.

In een testament kunnen de echtgenoten en kinderen worden onterfd. Kinderen behouden wel een recht op een legitieme portie, een vordering op de erfgenamen. De legitieme portie is gelijk aan de helft van het erfdeel dat zou zijn ontvangen als er geen testament gemaakt zou zijn.

In een  testament kan ook zijn bepaald dat  een bepaald goed of geldbedrag  naar een in het testament aangewezen persoon gaat. Dit heet een legaat.  Degene die het legaat krijgt wordt daardoor geen erfgenaam maar heeft een vordering op een of meerdere erfgenamen tot afgifte van het goed of betaling van het bedrag.

De erfgenamen kunnen de nalatenschap in overleg afwikkelen maar in een testament kan ook iemand zijn aangewezen die de moet afwikkelen, de executeur. De executeur – die ook erfgenaam kan zijn –  maakt een boedelbeschrijving, zorgt voor de betaling van de schulden, erfbelasting en de betaling of afgifte van de legaten. Bij de afwikkeling van de nalatenschap legt de executeur rekening en verantwoording af aan de erfgenamen.

Als het de erfgenamen niet lukt om de nalatenschap af te wikkelen dan kunnen een of meer van de erfgenamen de rechtbank vragen om de nalatenschap te verdelen.

Informatie

De advocaten van Brekelmans Van der Ven hebben veel ervaring met erfrecht. Wilt u meer weten? Neemt u dan contact met ons op. Wij staan u graag te woord. U kunt ons bellen of een email sturen om een afspraak te maken. Het eerste gesprek is altijd kosteloos. U kunt ook zonder afspraak langskomen op ons gratis spreekuur iedere woensdag van 16.00 tot 18.00 uur.