Kinderalimentatie

Ouders van kinderen behoren wanneer de ouders uit elkaar gaan afspraken te maken over de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken. Die afspraken worden vastgelegd in een ouderschapsplan. Onderdeel van het ouderschapsplan is een regeling omtrent de kosten van de kinderen en hoe de ouders in die kosten voorzien.

In beginsel zijn ouders vrij om te kiezen welke regeling over de kosten van de kinderen zij wensen maar vaak worden daarbij afspraken over kinderalimentatie gemaakt. Als ouders het over de kosten van de kinderen niet eens worden dan kan een rechter een beslissing over kinderalimentatie nemen.

Bij het maken van afspraken over de verdeling van de kosten van de kinderen en de kinderalimentatie kan aansluiting worden gezocht bij normen die zijn opgesteld door het NIBUD en binnen de rechtspraak (de zogenoemde TREMA normen).

Kosten van kinderen

Van belang is eerst hoe groot de kosten van de kinderen zijn. Wat is de behoefte van de kinderen? Het NIBUD heeft aan de hand van onderzoek vastgesteld wat kinderen kosten in verschillende gezinssituaties, rekening houdend met verschillende leeftijden van kinderen en verschillende inkomensposities van ouders. De behoefte van kinderen is afhankelijk van de grootte van het netto gezinsinkomen van de ouders en het NIBUD heeft hiervoor een tabelsysteem ontwikkeld.

Die behoefte van een kind blijft in beginsel na de echtscheiding in stand. Een kind hoeft na de echtscheiding namelijk niet slechter af te zijn. De vraag of de ouders na de echtscheiding nog in staat zijn om op dezelfde wijze als tijdens huwelijk in de kosten van de kinderen te voorzien hangt af van de draagkracht van de ouders na de scheiding.

Draagkracht

Teneinde te kunnen bepalen welk aandeel de ouders na de echtscheiding kunnen betalen aan de kosten van de kinderen dient voor beide ouders een draagkrachtberekening te worden gemaakt. Binnen de rechtspraak worden vaste normen gehanteerd (de TREMA-normen) om die draagkracht te bepalen.

Sinds 2013 wordt gewerkt met een draagkrachttabel aan de hand waarvan kan worden bepaald welke draagkracht er is bij een netto besteedbaar inkomen. In sommige gevallen kan rekening worden gehouden met bijzondere uitgaven, bijvoorbeeld de aflossing op een lening die de ouders samen zijn aangegaan. Er kan soms ook worden aangevoerd dat het niet aanvaardbaar is dat met bepaalde kosten geen rekening wordt gehouden.

Zorgkorting

Bij de bepaling van de hoogte van de kinderalimentatie wordt rekening gehouden met de tijd dat een kind verblijft bij de ouder waar het niet het hoofdverblijf heeft. Bijvoorbeeld in het kader van de omgangsregeling of een co-ouderschap. Gedurende die tijd voldoet de andere ouder al in de kosten van de kinderen omdat de kinderen dan bij die ouder zijn. Hiervoor kan dan bij de vaststelling van de kinderalimentatie een zorgkorting worden toegepast.

Ouders die met elkaar afspraken maken over de kosten van de kinderen kunnen ervoor kiezen om aanvullende afspraken te maken over specifieke kosten van de kinderen. Zo kan bijvoorbeeld worden afgesproken wie van de ouders bepaalde schoolkosten of sportkosten betaald naast een kinderalimentatie of in de plaats van een deel van kinderalimentatie. In overleg is dus maatwerk mogelijk.

Komt u er met elkaar niet uit dan zal een rechter in de regel een beslissing over de verschuldigdheid van kinderalimentatie nemen. In de regel gaan rechters uit van de TREMA-normen.

Kinderalimentatie loopt in beginsel totdat de kinderen de leeftijd van 18 jaar bereiken. Vanaf dat moment wordt de kinderalimentatie omgezet in een bijdrage in de kosten van levensonderhoud en studie en die loopt door tot de 21-jarige leeftijd.

Wijziging

Een vastgestelde of afgesproken kinderalimentatie kan gewijzigd worden als er sprake is van een wijziging van omstandigheden, bijvoorbeeld omdat het inkomen of de gezinssituatie verandert. Het is wel afhankelijk van de concrete situatie of een wijziging ook echt mogelijk is.

Ook anderen dan de ouders van de kinderen kunnen onderhoudsplichtig zijn. In geval een van de ouders na de scheiding hertrouwt dan ontstaat voor de stiefouder een onderhoudsplicht. Het is vaak een ingewikkelde berekening om te bepalen hoe groot die onderhoudsplicht is omdat een stiefouder soms ook nog onderhoudsplichtig is jegens zijn eigen kinderen

Per 1 januari van ieder jaar wordt de kinderalimentatie geindexeerd.

Het vaststellen van kinderalimentatie blijft al met al ingewikkeld ondanks dat normen en tabellen zijn ontwikkeld om dit eenvoudiger te maken.

Informatie

Wilt u meer weten? Neemt u dan contact met ons op. De advocaten Van Brekelmans Van der Ven hebben een ruime advies- en proceservaring met zaken over kinderalimentatie en staan u graag te woord. U kunt ons bellen of een email sturen om een afspraak te maken. Het eerste gesprek is altijd kosteloos. U kunt ook zonder afspraak langskomen op ons gratis spreekuur iedere woensdag van 16.00 tot 18.00 uur.