Algemene Voorwaarden van Brekelmans Van der Ven

 1. De maatschap Brekelmans Van der Ven bestaat uit natuurlijke personen en besloten vennootschappen. Een lijst van de leden van de maatschap wordt op verzoek toegezonden. Brekelmans Van der Ven voert tevens de handelsnaam Brekelmans Van der Ven Advocaten en Mediators.
 1. Deze algemene voorwaarden zijn, onverminderd het bepaalde in artikel 4, van toepassing op iedere opdracht, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht, die aan Brekelmans Van der Ven wordt verstrekt. De toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden wordt tevens bedongen ten behoeve van de natuurlijke personen als bedoeld in lid 1 en de besloten vennootschappen die vennoot van Brekelmans Van der Ven zijn, alsmede ten behoeve van de aandeelhouders en bestuurders van die besloten vennootschappen. Voorts wordt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden bedongen ten behoeve van de voor Brekelmans Van der Ven werkzame personen, alsmede ten behoeve van alle personen die bij de uitvoering van een opdracht door Brekelmans Van der Ven worden ingeschakeld. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle (andere) werkzaamheden in opdracht van cliënten door een van de voornoemde personen uitgevoerd.
 1. De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
 1. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard door Brekelmans Van der Ven. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. In afwijking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn de vennoten van Brekelmans Van der Ven, hun bestuurders, alsmede degenen die voor Brekelmans Van der Ven werkzaam zijn niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk.
 1. Het staat Brekelmans Van der Ven vrij te bepalen welke van haar vennoten of medewerkers bij de uitvoering van de opdracht worden ingeschakeld.
 1. Indien de uitvoering van een opdracht door Brekelmans Van der Ven leidt tot aansprakelijkheid dan is iedere aansprakelijkheid van Brekelmans Van der Ven, alsmede van haar vennoten alsmede van de bestuurders van haar vennoten alsmede van haar werknemers, beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Brekelmans Van der Ven afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder de desbetreffende verzekering toepasselijke eigen risico. Op verzoek worden de gegevens van de beroepsaansprakelijkheidspolis verstrekt. In die gevallen waarin de betreffende beroepsaansprakelijkheidsverzekering niet tot uitkering overgaat is iedere aansprakelijkheid van Brekelmans Van der Ven alsmede van haar vennoten alsmede van de bestuurders van haar vennoten alsmede van haar werknemers, beperkt tot een bedrag van gelijk aan hetgeen ingevolge die opdracht aan de opdrachtgever in rekening is gebracht.
 1. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen daaraan geen rechten of aanspraken ontlenen. De opdrachtgever is gehouden, indien deze de inhoud van door Brekelmans Van der Ven verstrekte rapporten, adviezen of andere van Brekelmans Van der Ven afkomstige gegevens of (producten) van door haar verrichte werkzaamheden, aan derden verstrekt of bekend maakt, daarbij te wijzen op de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden en de onderhavige bepaling.
 1. Alle vorderingsrechten, waaronder vorderingen tot betaling van schadevergoeding of andere bevoegdheden uit welke hoofde ook, jegens Brekelmans Van der Ven dan wel jegens één van haar vennoten, dan wel jegens de bestuurders van die vennoten of jegens werknemers van Brekelmans Van der Ven, ter zake van door deze verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop degene die deze rechten of bevoegdheden pretendeert te hebben, bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten of bevoegdheden.
 1. De keuze van door Brekelmans Van der Ven in te schakelen derden zal, waar mogelijk en in redelijkheid, geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Brekelmans Van der Ven, alsmede haar vennoten alsmede de bestuurders van haar vennoten alsmede haar werknemers zijn niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. Indien die derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht van de opdrachtgever willen beperken, is Brekelmans Van der Ven gerechtigd, en daartoe door de opdrachtgever middels aanvaarding van de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden gemachtigd, om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.
 1. De opdrachtgever vrijwaart Brekelmans Van der Ven alsmede haar vennoten alsmede de bestuurders van haar vennoten alsmede haar werknemers tegen alle aanspraken van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Brekelmans Van der Ven ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden alsmede tegen de kosten van Brekelmans Van der Ven in verband met het voeren van verweer tegen dergelijke vorderingen.
 1. Voor alle door Brekelmans Van der Ven verzonden declaraties geldt, zonder recht tot opschorting of verrekening, een betalingstermijn van 14 dagen welke als fatale termijn geldt. Na het verstrijken van die termijn is de opdrachtgever zonder aanmaning de dan geldende wettelijke rente verschuldigd.
 1. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Brekelmans Van der Ven is uitsluitend onderworpen aan het Nederlandse recht. Alle geschillen die uit die rechtsverhouding voortvloeien zullen uitsluitend worden beslist door de bevoegde rechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich daartegen verzetten.
 1. Brekelmans Van der Ven maakt gebruik van een interne klachtenregeling. Deze is van toepassing op alle overeenkomsten met Brekelmans Van der Ven alsmede op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten. De klachtenregeling ligt ter inzage op het kantoor en is te raadplegen op de website van Brekelmans Van der Ven en deze beschrijft de interne klachtprocedure.