Kantoorklachtenregeling Brekelmans Van der Ven Advocaten

Artikel 1 – Begripsbepalingen

In deze klachtenregeling wordt verstaan onder:

–     cliënt:

natuurlijk persoon, dan wel (privaatrechtelijke of publiekrechtelijke) rechtspersoon die als gevolg van de totstandkoming van een overeenkomst van opdracht met Brekelmans Van der Ven van de dienstverlening van Brekelmans Van der Ven gebruikmaakt, dan wel heeft gebruikgemaakt;

–     klacht:

iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de advocatenwet;

–     klager:

de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;

–     klachtenfunctionaris:

       de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht.

Artikel 2 – Toepassingsbereik

Deze klachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen Brekelmans Van der Ven als opdrachtnemer en een cliënt als opdrachtgever.

Artikel 3 – Doelstellingen

Deze klachtenregeling heeft tot doel:

 1. het vastleggen van een procedure om een klacht binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;
 2. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van een klacht vast te stellen;
 3. het behoud en de verbetering van bestaande relaties door middel van goede behandeling van de klacht;
 4. de verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van de behandeling en de analyse van de klacht.

Artikel 4 – Informatie bij aanvang dienstverlening

 1. De advocaat, wijst de cliënt voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een klachtenregeling hanteert die van toepassing is op de dienstverlening en die openbaar is gemaakt op de website.
 2. Onder verwijzing naar artikel 12 van de algemene voorwaarden kan een klacht die na behandeling overeenkomstig deze klachtenregeling niet is opgelost uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.

Artikel 5 – Interne klachtprocedure

 1. Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar de klachtenfunctionaris.
 2. Door de klachtenfunctionaris, dan wel een door de klachtenfunctionaris daartoe aangewezen persoon, wordt degene over wie is geklaagd in kennis gesteld van de ingediende klacht en worden de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid gesteld een toelichting te geven op de klacht.
 3. De klachtenfunctionaris, dan wel een door de klachtenfunctionaris daartoe aangewezen persoon, tracht met de klager tot een oplossing te komen, al dan niet in samenwerking met degene over wie is geklaagd.
 4. De klachtenfunctionaris, dan wel een door de klachtenfunctionaris daartoe aangewezen persoon, handelt de klacht af binnen een maand na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.
 5. De klachtenfunctionaris, dan wel een door de klachtenfunctionaris daartoe aangewezen persoon, stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de al dan niet gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.

Artikel 6 – Geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling

 1. De klachtenfunctionaris, de door de klachtenfunctionaris aangewezen persoon zoals bedoeld in artikel 5 van deze klachtenregeling en degene over wie is geklaagd nemen bij de behandeling van de klacht geheimhouding in acht.
 2. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

Artikel 7 – Verantwoordelijkheden en klachtenregistratie

 1. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.
 2. De klachtenfunctionaris, dan wel een door de klachtenfunctionaris daartoe aangewezen persoon, houdt de klager op de hoogte met betrekking tot de afhandeling van de klacht.
 3. De klachtenfunctionaris, dan wel een door de klachtenfunctionaris daartoe aangewezen persoon, registreert de klacht en houdt het klachtdossier bij.

De aangewezen klachtenfunctionaris binnen ons kantoor is mr. R.E. Teusink. Brekelmans Van der Ven kan besluiten een andere advocaat als klachtenfunctionaris aan te wijzen. De klachtenfunctionaris is bereikbaar onder telefoonnummer 0165-554888 of via e-mailadres info@brekelmansvanderven.nl