Privacyverklaring
Brekelmans Van der Ven Advocaten en Mediators te Roosendaal is verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Onze contactgegevens zijn:
Brekelmans Van der Ven Advocaten en Mediators
Vijfhuizenberg 207a
4708 AJ Roosendaal
info@brekelmansvanderven.nl
telefoon: 0165-554888.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Brekelmans Van der Ven verwerkt persoonsgegevens indien u gebruikmaakt van onze diensten omdat u deze zelf aan ons hebt verstrekt en/of door deze in te vullen op contactformulieren op onze website of via social media platforms. Dit kunnen zijn uw contactgegevens en andere persoonsgegevens (zoals uw naam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres en overige contactgegevens en voor de facturering en het verwerken van betalingen uw bankrekeningnummer en andere betaalgegevens) die noodzakelijk zijn voor de behandeling van uw dossier of om contact met u te kunnen opnemen. Brekelmans Van der Ven verkrijgt ook persoonsgegevens bij de behandeling van dossiers via cliënten en wederpartijen.

Waarvoor en op grond waarvan gebruiken wij uw persoonsgegevens
Brekelmans Van der Ven gebruikt persoonsgegevens om in staat te zijn om met u contact op te nemen naar aanleiding van uw verzoek, vraag of opdracht en om in staat te zijn om voor onze cliënten juridische diensten en mediations te verrichten. Voorts kunnen wij persoonsgegevens gebruiken indien wij moeten voldoen aan een wettelijke verplichting of omdat wij een gerechtvaardigd belang hebben bij het gebruik van de persoonsgegevens.

Geautomatiseerde besluitvorming
Brekelmans Van der Ven neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Bewaartermijn
Brekelmans Van der Ven bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de afgesproken dienstverlening maar in beginsel gedurende twintig jaren nadat het dossier is gesloten in verband met de maximale verjaringstermijn. In bijzondere gevallen bewaren wij de persoonsgegevens langer bijvoorbeeld indien een verjaringstermijn is gestuit of indien er een ander gerechtvaardigd belang is om de persoonsgegevens langer te bewaren. Onze administratie waarin uw persoonsgegevens zijn vermeld bewaren wij gedurende zeven jaar om te voldoen aan de fiscale bewaarplicht.

Delen van persoonsgegevens
De persoonsgegevens worden niet gedeeld, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met onze cliënten. Het kan – bijvoorbeeld – noodzakelijk zijn om persoonsgegevens te delen met instanties zoals: gerechten, de raad voor rechtsbijstand, overheidsinstellingen, andere advocaten, de stichting kwaliteit mediators. Persoonsgegevens kunnen ook worden gedeeld om te voldoen aan een wettelijke verplichting en aan externe leveranciers voor de verwerking van persoonsgegevens voor de in deze privacyverklaring omschreven doelen.

Brekelmans Van der Ven is niet aansprakelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens door deze derden.

Beveiliging
Brekelmans Van der Ven heeft alle technische en organisatorische maatregelen genomen die redelijkerwijs verwacht mogen worden om uw persoonsgegevens te beveiligen. Brekelmans Van der Ven geeft geen persoonsgegevens door buiten de EU.

Website
Op onze website kan worden verwezen naar andere websites en social media platforms. Als u via een link op onze website naar een andere website of een social media platform gaat dan is onze privacyverklaring niet meer van toepassing maar die van die andere website of het social media platform. Lees altijd voor gebruik de privacyverklaring van die andere website en het social media platform door. Brekelmans Van der Ven gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Als u 16 jaar of jonger bent dan mag u uitsluitend onder toezicht van de ouders of wettelijk vertegenwoordigers gebruik maken van onze website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens op te vragen, te laten corrigeren of te verwijderen. Ook kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens of vragen dit gebruik te beperken of uw toestemming intrekken.. In bepaalde gevallen hebt u het recht om uw gegevens mee te nemen naar een andere partij.

Als u vragen hebt over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u contact met ons opnemen via het aan het begin van de privacyverklaring genoemde e-mailadres of telefoonnummer. Wij helpen u graag met het vinden van een oplossing. Indien dat toch niet zou lukken, dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen van deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Deze privacyverklaring heeft niet het doel om enige verplichting of overeenkomst te doen ontstaan tussen Brekelmans Van der Ven en enige bezoeker aan onze website of social media of om enige informatie hierover te verstrekken.