Belangrijke wijzigingen in de Arbowet

Sinds 1 juli 2017 geldt de vernieuwde Arbowet. Hierin besteedt de wetgever meer aandacht aan preventie, wordt de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening vergroot en wordt ook de positie van de preventiemedewerker versterkt.

De Arbowet

De Arbeidsomstandighedenwet, ook wel Arbowet genoemd, ziet erop toe dat alle werknemers, zowel deeltijd- en flexwerkers als werknemers met een nulurencontract, uitzendkrachten en stagiaires veilig en gezond kunnen werken. Om deze veilige en gezonde arbeidsomstandigheden te waarborgen, dienen alle betrokkenen zich aan enkele verplichtingen te houden. De vernieuwde Arbowet verandert de rol van verschillende betrokkenen.

Wie zijn er bij deze vernieuwde Arbowet betrokken?

De vernieuwde Arbowet brengt gevolgen met zich mee voor de werkgever, de werknemer, de bedrijfsarts, de preventiemedewerker en een medezeggenschapsorgaan in de vorm van een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

  1. Iedere werkgever, met invoering van de vernieuwde Arbowet, is verplicht om de werknemer te wijzen op het recht op he open spreekuur, waarin de werknemer de bedrijfsarts kan consulteren over de persoonlijke gezondheid in relatie tot het werk.
  2. Er wordt een basiscontract ingevoerd met daarin de rechten en plichten voor de werkgever, de werknemer en de bedrijfsarts. Het basiscontract stelt minimumeisen aan het contract tussen werkgever en de arbodienstverlener.
  3. De bedrijfsarts heeft vrije toegang tot de werkvloer om een goed inzicht te krijgen in de arbeidsomstandigheden en de belasting in het werk.
  4. Iedere werknemer die twijfelt aan het advies van de bedrijfsarts kan een second opinion aanvragen. De kosten van de second opinion komen voor de rekening van de werkgever. Daarnaast dient iedere bedrijfsarts een klachtenprocedure te hebben voor werknemers.
  5. De bedrijfsarts dient de werkgever te adviseren over preventieve maatregelen voor gezond en veilig werken en ziekteverzuimbegeleiding, in plaats van slechts bijstand te verlenen.
  6. Ieder bedrijf moest al een preventiemedewerker aanwijzen, maar met de vernieuwde Arbowet krijgen de werknemer een grotere betrokkenheid door het instemmingsrecht bij de keuze voor de preventiemedewerker en diens rol in de organisatie.

Tot 1 juli 2018 is er de tijd om de contracten aan te passen. Dit kan u door middel van een aanvulling op het bestaande contract of door een nieuw contract af te sluiten, waarmee het nieuwe contract voldoet aan de wettelijke vereisten.

Nog meer weten?

Wilt u nog meer informatie?  Brekelmans Van der Ven beantwoordt graag uw vragen. U kunt hier contact met ons opnemen.