Onduidelijkheid over kinderalimentatie (Update)

Per 1 januari 2015 is de Wet Hervorming Kindregelingen in werking getreden. Hierdoor zijn onder meer de alleenstaande ouderkorting en het fiscaal voordeel bij het betalen van kinderalimentatie vervallen. Voorts hebben alleenstaande ouders recht op een extra toeslag, de alleenstaande ouderkop, op het kindgebonden budget.

De Landelijke Expertgroep Alimentatienormen beveelt aan dat dit bedrag in mindering komt op het eigen aandeel van ouders in de kosten van kinderen. Dit kan ertoe leiden dat in sommige gevallen er geen of een veel lagere behoefte van kinderen resteert en dat voor kinderen geen of een lagere kinderalimentatie verschuldigd is terwijl er voor de betaling van de kinderalimentatie wel draagkracht kan zijn bij de onderhoudsplichtige ouder.

Enkele rechtbanken hebben uitspraken gegeven waarin van dit advies van de Expertgroep wordt afgeweken.

Het Gerechtshof ‘s-Gravenhage heeft vervolgens in een uitspraak van 3 juni 2015 (ECLI:NL:GHDHA:2015:1288) de Hoge Raad gevraagd om prejudiciele vragen te beantwoorden. Wij hebben hierover eerder op onze website geschreven. U kunt dat hier nalezen.

Onlangs op 4 september 2015 heeft de Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad een conclusie (advies) over deze vragen aan de Hoge Raad kenbaar gemaakt. U kunt dat advies hier lezen. Geconcludeerd wordt dat – kort gezegd – het kindgebonden budget niet op de behoefte van een kind in mindering dient te worden gebracht maar dat het kindgebonden budget in aanmerking moet worden genomen bij het vaststellen van de draagkracht van de ouder die het kindgebonden budget ontvangt.

De Advocaat-Generaal wijkt hiermee duidelijk af van het standpunt van de Expertgroep. De Hoge Raad is evenwel niet verplicht dit advies te volgen. Indien de Hoge Raad het advies volgt dan kan dat mogelijk gevolgen hebben voor de uitspraken die inmiddels over kinderalimentatie zijn gegeven op basis van het advies van de Expertgroep.

Te verwachten is dat de Hoge Raad over enige tijd een uitspraak zal doen.

Wilt u meer informatie dan kunt u contact met ons opnemen.

20 september 2015