Privacy van de zieke werknemer

Wat mag een werkgever eigenlijk vragen aan een werknemer over de ziekte van de werknemer? Niet zo heel veel. Daar zijn regels over. Die regels beschermen de privacy van de werknemer en houden rekening met het belang van de werkgever. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft in 2016 de beleidsregels over de privacy van een zieke werknemer herzien naar aanleiding van nieuwe wetgeving en jurisprudentie.

Wat mag een werkgever volgens de Autoriteit Persoonsgegevens van een zieke werknemer vragen?

Het telefoonnummer en (verpleeg-)adres.
De werkgever moet de zieke werknemer telefonisch of op het verpleegadres kunnen bereiken voor controle.

De verwachte duur van het ziekteverzuim.
De werkgever heeft er belang bij om te weten wat de duur van het verzuim is, zodat hij daarmee rekening kan houden in zijn organisatie.

De lopende afspraken en werkzaamheden.
De werkgever kijkt, afhankelijk van de omstandigheden, naar welke werkzaamheden kunnen worden overgenomen door een collega van de zieke werknemer en welke werkzaamheden kunnen wachten tot de werknemer is hersteld.

Of de ziekte verband houdt met een arbeidsongeval.
De werkgever is verplicht om arbeidsongevallen die leiden tot de dood, blijvend letsel of een ziekenhuisopname direct te melden bij de Arbeidsinspectie en daarbij een rapport uit te brengen over dat ongeval en de aard en datum ervan. De werkgever heeft er dus baat bij om dit te weten.

Of de werknemer onder een van de vangnetbepalingen van de Ziektewet valt.
De werkgever mag echter niet vragen onder wélke vangnetbepaling de werknemer valt.
De Ziektewet geeft bepaalde groepen werknemers, die door ziekte niet in staat zijn hun werk te doen, recht op een ziektewetuitkering. Dit betekent dus dat de werkgever in deze gevallen geen loon hoeft door te betalen aan de werknemer.

Of er sprake is van een verkeersongeval waarbij een eventuele derde betrokken is.
De werkgever is verplicht om het loon van een zieke werknemer twee jaar lang door te betalen. Wanneer het verzuim van een zieke werknemer het gevolg is van een ongeval/incident waarbij een aansprakelijke derde is betrokken, heeft de werkgever de mogelijkheid om het netto doorbetaalde salaris te verhalen op die aansprakelijke derde. Dit wordt ook wel ‘regres’ genoemd. Deze mogelijkheid voor de werkgever betekent dat hij er in dergelijke gevallen dus een financieel belang bij heeft om te weten waardoor de arbeidsongeschiktheid is veroorzaakt.

Een werkgever mag een zieke werknemer niet om andere informatie vragen.

Het kan voorkomen dat een werkgever tóch over bepaalde medische gegevens van de werknemer beschikt, bijvoorbeeld doordat de werknemer ze zelf heeft medegedeeld. Het is dan voor de werkgever alsnog niet toegestaan om deze gegevens te verwerken, zelfs niet wanneer de werknemer heeft ingestemd met het verwerken van de betreffende informatie.

Slechts wanneer een werknemer een ziekte heeft waarbij het noodzakelijk kan zijn dat zijn rechtstreekse collega’s in geval van nood dienen weten hoe te handelen (bijvoorbeeld bij epilepsie of suikerziekte), mag de werkgever de gegevens over de ziekte, waarover de werknemer toestemming heeft verleend, registreren.

Iedereen heeft recht op een zorgvuldige omgang met zijn persoonsgegevens.

Wanneer een werkgever deze regels overtreedt, kan de Autoriteit Persoonsgegevens een boete opleggen die kan oplopen tot maar liefst € 810.000,- of tien procent van de omzet.

Nog meer weten?

Wilt u nog meer informatie?  Brekelmans Van der Ven beantwoordt graag uw vragen. U kunt hier contact met ons opnemen.