Voor de schuldeiser en de gefailleerde.

Het faillissementsrecht regelt de situaties waarin een persoon of een bedrijf geconfronteerd wordt met schulden die niet meer kunnen worden voldaan. Een faillissement kan grote gevolgen hebben voor de schuldeisers maar ook voor de gefailleerde zelf. Het is verstandig zijn om in tijdig na te denken over situaties waarin het financieel minder makkelijk gaat.

De advocaten van Brekelmans Van der Ven hebben ruime ervaring in het faillissementsrecht. Opgedaan als curator in faillissementen en bij het bijstaan van cliënten die op andere wijze bij faillissementen betrokken zijn geraakt.

Tot het faillissementsrecht behoren o.a. :

  • persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders;
  • faillissementen;
  • verlenen van advies en bijstand jegens de curator of de bewindvoerder;
  • surseance van betaling;
  • zekerheidsconstructies;
  • wettelijke schuldsaneringsregeling (WNSP).

Een curator heeft een grote vrijheid van handelen. Daarbij maakt de curator keuzes en weegt veelal tegenstrijdige belangen af. Het is niet zo dat een gefailleerde rechteloos is. De Hoge Raad heeft een zorgvuldigheidsnorm vastgesteld waarnaar de curator dient te handelen en beslist dat een curator behoort te handelen zoals in redelijkheid mag worden verwacht van een over voldoende inzicht en ervaring beschikkende curator die zijn taak met nauwgezetheid vervult. Het handelen van een curator kan aan deze zorgvuldigheidsnorm worden getoetst.

Voorts heeft een gefailleerde de mogelijkheid om van beslissingen van de curator op te komen bij de rechter-commissaris. Ook een schuldeiser heeft deze mogelijkheid.

Wij behartigen uw belangen jegens de curator of bewindvoerder als u zelf bij een faillissement of schuldsanering betrokken bent, zowel als gefailleerde, bestuurder van een vennootschap of als schuldeiser. Wij adviseren en zo nodig procederen wij voor u.

Wordt u geconfronteerd met een faillissement dan is het verstandig om tijdig advies in te winnen.

Als u nadere informatie wenst dan kunt u contact met opnemen met Robert Teusink of Alex Mattheussens.