Verdeling gemeenschap van goederen

Vanaf 1 januari 2018 is de wet gewijzigd en trouwt men niet meer standaard in gemeenschap van goederen. Als u vóór 1 januari 2018 getrouwd bent, blijft het stelsel van gemeenschap van goederen gelden zoals het gold toen u trouwde. Er verandert dan niets voor u.

Tot 1 januari 2018 gemeenschap van goederen

Als mensen bij het huwelijk geen huwelijkse voorwaarden overeenkomen dan was er tot 1 januari 2018 sprake van een huwelijk in gemeenschap van goederen. Dit betekent dat door het huwelijk in beginsel al het vermogen maar ook alle schulden gemeenschappelijk worden. Dit betreft alle bezittingen zoals een huis, de inboedel, de auto, polissen met waarde, de saldi van bank- en spaarrekeningen, maar ook als er een onderneming is de eenmanszaak of als de onderneming in de vorm van een besloten vennootschap wordt gevoerd de eventuele aandelen in die vennootschap. De schulden worden door het huwelijk ook gemeenschappelijk. Zo wordt bijvoorbeeld een lening die een van de echtgenoten voor het huwelijk heeft door het trouwen in gemeenschap van goederen gemeenschappelijk

Enkele vermogensbestanddelen kunnen buiten de gemeenschap van goederen vallen en blijven in privé van de echtgenoot die het aangaat. Soms gaat het om vermogensbestanddelen die zo gebonden zijn aan een van de echtgenoten dat deze als verknocht worden gezien.  Men moet wel bedenken dat dit hoge uitzonderingen zijn.  Er worden strenge eisen gesteld  aan de voorwaarden voor verknochtheid. Zo kan een uitkering  terzake een letselschade verknocht zijn.

Vaker komt het voor dat vermogensbestanddelen die door een schenking of uit een nalatenschap zijn verkregen  buiten de gemeenschap van goederen vallen. In een testament kan een uitsluitingsclausule zijn opgenomen waarin is geregeld dat uit de nalatenschap verkregen goederen niet in een gemeenschap van goederen zullen vallen. Bij een schenking kan dit ook worden bepaald.

Vanaf 1 januari 2018 beperkte gemeenschap van goederen

Bent u na 1 januari 2018 getrouwd dan dient u de volgende aspecten in de gaten te houden. Indien u geen huwelijkse voorwaarden opmaakt, trouwt u volgens het wettelijke stelsel, waarin uw voorhuwelijkse goederen en schulden privé blijven. Enkel het vermogen dat u en uw echtgenoot tijdens het huwelijk opbouwen valt nog in de gemeenschap van goederen.

De beperkte gemeenschap van goederen zorgt er ook voor dat erfenissen en schenkingen niet meer in de gemeenschap van goederen vallen. Enkel wanneer de erflater of schenker dit door middel van een insluitingsclausule nadrukkelijk heeft bepaald, zal de erfenis of schenking tussen de echtgenoten moeten worden gedeeld.

Vaak worden bij een echtscheiding in overleg afspraken gemaakt over de boedelverdeling. Dat kan door middel van mediation. Soms wordt ieder van de echtgenoten door een eigen advocaat bijgestaan. De afspraken kunnen het beste worden vastgelegd in een convenant.

Als het niet lukt om in overleg tot afspraken te komen dan kunt u de rechter vragen om de verdeling vast te stellen. De (beperkte) gemeenschap van goederen komt tot een einde door het indienen van een echtscheidingsverzoekschrift.

Pensioen

Pensioen valt buiten de (beperkte) gemeenschap van goederen en hoeft dus niet te worden verdeeld.  Wel is het zo dat gedurende huwelijk opgebouwde aanspraken op ouderdomspensioen bij echtscheiding kunnen worden verevend. Hoe er bij echtscheiding omgegaan kan worden met opgebouwde aanspraken ouderdomspensioen en bijzonder partnerpensioen kunt u  hier lezen.

Informatie

Wilt u meer weten?  Neemt u contact met ons op. Wij staan u graag te woord. U kunt ons bellen of een email sturen om een afspraak te maken. Het eerste gesprek is altijd kosteloos. U kunt ook zonder afspraak langskomen op ons gratis spreekuur iedere woensdag van 16.00 tot 18.00 uur.